Sekretesspolicy | Profoto (SE)

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Läs gärna igenom sekretesspolicyn.

Registeransvarig och kontaktinformation

Profoto AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats, köper våra produkter och tjänster, skapar ett My Profoto-konto och prenumererar på vårt nyhetsbrev. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, 08-447 53 00, info@profoto.com.

Personuppgifter – definition, insamling och användning 

Personuppgifter är all information som hänför sig direkt eller indirekt till en identifierbar individ. Profoto samlar in personuppgifter om dig i fyra olika situationer:

  1. När du besöker vår webbplats – Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
  2. När du skapar ett My Profoto konto och prenumererar på vårt nyhetsbrev – Vi lagrar och behandlar förnamn, efternamn, e-post, land och kompletterande information som du kan välja att lämna till oss såsom adress, intressen, produkter etc. Vi lagrar även information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig.
  3. När du köper produkter – Vi lagrar och behandlar din IP-adress, förnamn, efternamn, leveransadress, e-post, mobilnummer. Om du har ett My Profoto konto lagras och behandlas även din köphistorik. För företagskunder sparar vi även företagsnamn och organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig samt förbättra kundbemötandet och servicen till dig.  
  4. När du köper kurser – Vi lagrar och behandlar din köphistorik utöver den information du har lämnat till oss när du skapar ett My Profoto konto. Syftet är att kunna sälja och tillhandahålla utbildning samt förbättra kundbemötandet och servicen till dig. 

Så här använder vi dina personuppgifter 

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skapa och administrera ditt medlemskonto My Profoto
  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. kommunikation om köp och förändringar i våra allmänna villkor och policyer. Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om Profotos senaste produktlanseringar, uppdateringar av firmware och program samt kommande events. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avprenumerationslänken längst ned på något av nyhetsbreven.
  • Hjälpa oss utveckla, leverera och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kundkommunikation genom internrevisioner, dataanalyser och undersökning av de personuppgifter och preferenser som du angett till oss i samband med medlemskap, köp, lotterier, tävlingar eller andra kampanjprogram, om du deltar i sådana.
  • Hjälpa oss att anpassa erbjudanden och marknadsföring till dig som medlem, prenumerant och kund genom analys av egenskaper, vanor och beteenden hos dig baserat på antal köp, kategori av köp, intressen, beteende på hemsidan och i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.
  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning. 

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund och som medlem i My Profoto och för att du ska kunna ta del av de fördelar som framgår av våra allmänna villkor.   Om du inte vill lämna den information som Profoto behöver för att fullgöra sina kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund kan vi inte erbjuda dig medlemskap, prenumeration eller leverera produkter och tjänster till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett berättigat kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder. I vissa fall har Profoto en skyldighet enligt lag att behandla dina personuppgifter t.ex. för bokföringsändamål och vi behandlar då dina uppgifter med stöd av denna rättsliga förpliktelse.

Hur vi delar uppgifter med tredje part

Profoto kan dela vissa personuppgifter med sina strategiska partners för att tillhandahålla eller förbättra Profotos produkter och tjänster, eller för att underlätta för Profoto att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig som kund och/eller medlem. Personuppgifterna kommer inte att delas med tredje parter för deras egna marknadsföringssyften.

Profoto kan dela personuppgifter med sina tjänsteleverantörer, det vill säga företag som tillhandahåller tjänster, t.ex. bearbetar information, behandlar kundorder, levererar produkter till dig, hanterar och bearbetar kunduppgifter, tillhandahåller kundservice, bedömer ditt intresse av våra produkter och tjänster, sköter redovisning och genomför kundundersökningar eller kundnöjdhetsenkäter. Dessa företag måste skydda din information enligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Profoto kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Skydd av personuppgifter

Profoto vidtar förebyggande åtgärder – däribland administrativa, tekniska och fysiska åtgärder – för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

När du använder en av Profotos produkter, tjänster eller applikationer eller postar något i ett av Profotos forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress i ett forum är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner och lämnar uppgifter om dig själv där.

Dina rättigheter

Profoto gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Profoto dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Profoto bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Profoto är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som du lämnat till Profoto i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format om du till exempel skulle vilja överföra de uppgifterna till en annan registeransvarig. Vi är skyldiga att uppfylla din begäran om detta inom en månad. I vissa fall kan perioden förlängas till två månader. Alla förfrågningar görs via e-post till info@profoto.com.

Vi behåller dina personuppgifter i fem (5) år efter din senaste kontakt med oss. Om du har köpt en av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna under produktens livslängd och eventuell garantitid.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land eller hos Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se).

Tredje parts webbplatser och tjänster

Profotos webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Profoto kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

Överföring till tredje land

Personuppgifter kan överföras till eller användas av enheter inom Profoto eller andra företag i andra länder för de syften och i enligt med vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Profoto har dotterbolag i följande länder utanför EU/EES: USA, Kanada och Japan. Överföringar till tredje land görs enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen kapitel V. Där så krävs använder Profoto de standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen för att säkerställa säker överföring till tredje land.

Övrigt

Profoto kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.