Flashtube for ProTwin | Profoto (AU)
Flashtube for ProTwin