Flashtube for ProRing | Profoto (ES)
Flashtube for ProRing