Flashtube for ProRing2 | Profoto (ES)
Flashtube for ProRing2