Extended warranty terms | Profoto (NL)

Extended warranty terms

Deel I - Algemeen

Welkom bij Profoto. Wij zijn opgetogen dat u onze website en daarop aangeboden diensten gebruikt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Profoto Aktiebolag AB website (“Profoto“) op het adres www.profoto.com, subdomeinen, submappen en alle aanverwante sites van Profoto gelinkt aan www.profoto.com, haar dochter- en gelieerde ondernemingen, met inbegrip van alle Profoto-websites wereldwijd (gezamenlijk de “Website“). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten aangeboden op de Website.

Door de Website of hierop aangeboden diensten te raadplegen, te gebruiken, te bekijken, over te dragen, te bewaren of op te slaan, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van uw overeenkomst met Profoto. U gaat eveneens akkoord gebonden te zijn door ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid die beide deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en kunnen geraadpleegd worden via bovenstaande koppelingen.

Onze algemene voorwaarden kunnen naar ons eigen goeddunken van tijd tot tijd gewijzigd worden en u bent verplicht uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen. Indien u na dergelijke wijzigingen de Website en hierop aangeboden diensten blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw akkoord met deze wijzigingen.

Indien u onze Website en hierop aangeboden diensten gebruikt in naam van een organisatie of bedrijf, verklaart u bevoegd te zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan en te tekenen in naam van de organisatie of bedrijf dat deze bijgevolg bindt aan deze algemene voorwaarden.

U dient minstens 18 jaar oud te zijn (of wettelijk meerderjarig) om gebruik te mogen maken van de diensten aangeboden op onze Website.

Alle informatie die u tijdens uw gebruik van de Website en diensten verstrekt moet waar, actueel en volledig zijn wanneer u de diensten gebruikt.

Gebruik de Website en de hierop aangeboden diensten niet indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Deel II - Toegang en gebruik van de Website

Toegang tot de Website

U kunt deze Website raadplegen zonder gegevens te moeten registreren. Maar sommige diensten aangeboden op de Website zijn echter alleen toegankelijk nadat u zich bij ons geregistreerd hebt.

Wij doen al het nodige zodat onze Website en de hierop aangeboden diensten zonder onderbrekingen beschikbaar zijn. Maar de Website kan echter vertraging oplopen omwille van server- of andere technische problemen. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de toegang tot onze diensten ononderbroken of zonder fouten zal verlopen. Profoto is daarom niet aansprakelijk wanneer de Website of de hierop aangeboden diensten niet beschikbaar zijn. Wanneer Profoto kennis heeft van een tijdelijke onbeschikbaarheid, als gevolg van een onderhoud bijvoorbeeld of dergelijke, proberen wij onze gebruikers voorafgaand hierover op de hoogte te stellen, maar wij zijn hier niet toe verplicht.

Gebruik van de Website

Deze Website dient enkel voor persoonlijke doeleinden door u gebruikt te worden. Commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Profoto werd verkregen.

Profoto mag naar eigen goeddunken en voor elke reden uw verzoek tot het gebruik van de diensten aangeboden op de Website weigeren.

U gaat ermee akkoord dat het niet toegestaan is om: (i) de Website of de inhoud ervan (zoals hieronder gedefinieerd in Informatie over eigendomsrechten) te gebruiken voor een doel dat onwettig of verboden is door deze algemene voorwaarden, of om een illegale activiteit of andere activiteit uit te voeren die de rechten van Profoto of anderen schaadt; (ii) een “deep-link“, “page-scrape“, “robot“, “spider“ of ander automatisch hulpmiddel, programma, algoritme of methode te gebruiken, of een vergelijkbaar handmatig proces, om toegang te krijgen tot een deel van de Website of inhoud daarvan, of dit te verwerven, te kopiëren of te observeren; (iii) onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot een deel of een functie van de Website, andere systemen of netwerken gekoppeld aan de Website of een Profoto-server, of tot de diensten aangeboden op of via de Website, door middel van hacking, “mining“ van wachtwoorden of een ander ongeoorloofd middel; (iv) de kwetsbaarheid van de Website of een netwerk gekoppeld aan de Website te onderzoeken, te scannen of te testen, noch om de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de Website of van een netwerk gekoppeld aan de Website te schenden; (v) om reverse look-up te gebruiken om, of om informatie van een andere gebruiker of bezoeker van de Website op de sporen, of elke andere klant van Profoto, met inbegrip van elk Profoto-account waar u geen eigenaar van bent; (vi) om hulpmiddelen, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website, een transactie die plaatsvindt op de Website of het gebruik van de Website door een andere persoon te verstoren of proberen te verstoren; (vii) een actie te ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote last oplegt aan de infrastructuur van de Website, systemen of netwerken van Profoto, of systemen of netwerken gekoppeld aan de Website of aan Profoto.

Informatie over eigendomsrechten

Inhoud: Alle tekst- en grafische elementen, afbeeldingen, video‘s, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, handelsmerken, logo‘s, geluiden, muziek, grafische ontwerpen en computercodes (gezamenlijk: de “Inhoud“), met inbegrip van maar niet beperkt tot het websiteontwerp, structuur, selectie, coördinatie, creativiteit, “look and feel“ en indeling van de Inhoud, aanwezig op de Website is eigendom van, beheerst door en gelicentieerd door Profoto en is beschermd door auteursrecht, ontwerp, octrooi- en handelsmerkwetten, en andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten. Geen enkele licentie of recht wordt op of in dergelijke auteursrechten, handelsmerken, octrooien, ontwerpen, bedrijfsgeheimen, producten of andere eigendomsrechten van Profoto en/of andere partijen aan u verleend.

Tenzij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voorzien, mag geen deel van de Website en geen Inhoud gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar worden weergegeven, vertaald, overgedragen of op een andere manier verdeeld worden (inclusief mirroring) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verdeling of voor een commerciële onderneming, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profoto. U mag geen kadertechnieken gebruiken om handelsmerken, logo‘s of andere beschermde informatie van Profoto in te kaderen, noch mag u metatags of andere verborgen tekstelementen gebruiken wanneer u de naam van Profoto, het handelsmerk of andere beschermde informatie gebruikt.

U mag gebruikmaken van de informatie over Profoto-producten en -diensten (zoals gegevensbestanden, kennisartikelen en vergelijkbare Inhoud), die doelbewust door Profoto ter beschikking werd gesteld om te downloaden van de Website, op voorwaarde dat u: (a) geen auteursrechtelijke eigendomsrechten in kopieën van deze documenten verwijderd; (b) deze informatie enkel gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commercieel informatieve doeleinden en deze informatie niet kopieert of post op een computer binnen een netwerk of dit uitzendt via welk medium dan ook; (c) geen wijzigingen doorvoert aan deze informatie; (d) geen aanvullende verklaringen of garanties maakt met betrekking tot dergelijke documenten.

Software: Elke software die beschikbaar is om te downloaden op deze Website is auteursrechtelijk beschermd werk van Profoto en/of haar verschillende externe licentieverstrekkers. Uw gebruik van dergelijke software wordt beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die, indien van toepassing, wordt meegeleverd met of inbegrepen is met de software. U mag geen software installeren of gebruiken zonder eerst toe te stemmen met de toepasselijke licentieovereenkomst.

Feedback: Indien u ideeën aan Profoto verstrekt, opmerkingen, voorstellen or andere informatie in verband met het gebruik van deze Website (gezamenlijk “Feedback“), dan gaat u ermee akkoord dat dergelijke Feedback als eigendom van Profoto beschouwd wordt, dewelke Profoto zonder beperkingen mag gebruiken voor welk doeleinde dan ook zonder u daarvoor te moeten compenseren. Geen enkele Feedback is onderworpen aan een verplichting tot vertrouwelijkheid door Profoto.

Procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk: Profoto respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat uw werk, foto, handelsmerk of uw intellectuele eigendomsrechten werden geschonden door een blootstelling hiervan op de Profoto Website, gelieve ons dan de volgende informatie te bezorgen:

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang,
 2. een beschrijving van het auteursrechtelijk werk of ander intellectueel eigendom waarvan u meent dat het geschonden is,
 3. een beschrijving van waar het materiaal, waarvan u meent dat het is geschonden, zich bevindt op de Website,
 4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres,
 5. een verklaring door u dat u naar goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegelaten door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent, of door de wet en
 6. een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie van uw kennisgeving correct is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectuele eigendom of gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom.

U kunt deze brief naar Profoto AB versturen op het volgende adres:

Profoto
T.a.v. Copyright
c/o Legal Department
Landsvägen 57
SE-172 25 Sundbyberg
ZWEDEN

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Bepaalde functies en diensten aangeboden op of via de Website vereisen de opening van een account (met inbegrip van het aanmaken van een Profoto ID en wachtwoord).

U bent geheel zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie betreffende uw account, met inbegrip van uw wachtwoord, en om alle activiteiten van uw account beveiligd en vertrouwelijk te houden.

U gaat ermee akkoord om Profoto onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of van elke andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor verlies aan Profoto of elke andere gebruiker of bezoeker van de Website doordat iemand anders uw Profoto ID, wachtwoord of account heeft kunnen gebruiken omdat u het nagelaten hebt om uw account informatie beveiligd en vertrouwelijk te houden.

U mag in geen geval het Profoto ID, wachtwoord of account van iemand anders gebruiken tenzij uitdrukkelijke toestemming werd gegeven door de houder van dat Profoto ID, wachtwoord of account. Profoto kan en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade door uw niet-naleving van deze verplichtingen.

Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat transmissies via het internet nooit volledig privé of beveiligd zijn. U begrijpt dat elk bericht of informatie dat u verstuurd naar de Website gelezen of onderschept kan worden door anderen, zelfs wanneer er een specifieke melding verschijnt dat een bepaalde transmissie (bijvoorbeeld, bij gegevens van een kredietkaart) gecodeerd is.

Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze Website op eigen risico is. De Website en de Inhoud worden voorzien op basis van “as is“ zonder enige vorm van garantie.

In geen enkel geval, maar met inachtneming van hetgeen op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, zijn Profoto, haar agenten, vertegenwoordigers of licentieverstrekkers aansprakelijk jegens u of een andere partij voor enig verlies, letsel of schade, direct of indirect, bestraffend of anderszins resulterend uit of op welke manier dan ook verbonden met uw gebruik van deze Website of de hierop aangeboden diensten.

Deel III - Profoto Academy

Door het gebruik van de diensten aangeboden op onze Website, zoals de online cursussen voorzien in Profoto Academy, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden met inbegrip van wat uiteengezet wordt in deel III.

Cursusmateriaal in Profoto Academy

Onze cursussen kunnen gestreamd worden en zijn voor u op onze Website beschikbaar in Profoto Academy.

Om een cursus in Profoto Academy te kunnen aankopen en raadplegen, moet u eerst een account bij ons aanmaken. Wij zullen u voorzien van persoonlijke aanmeldgegevens. U gaat ermee akkoord de door ons voorziene aanwijzingen voor dit account op te volgen. Houd er rekening mee dat dit uw persoonlijke account is en dat u dit niet met anderen mag delen. Als u ondervindt dat iemand anders uw account gebruikt, moet u onmiddellijk uw aanmeldgegevens wijzigingen om dit gebruik te doen stoppen. Indien dergelijk gebruik zich toch zou voortzetten, gelieve ons in te lichten.

Tarieven en belastingen

De tarieven van het aangeboden cursusmateriaal zijn aangeduid in Profoto Academy.

Profoto behoudt zich het recht voor om tarieven aangeduid in Profoto Academy te wijzigen zonder kennisgeving.

We behouden ons het recht voor om een tarief te wijzigen nadat een bestelling werd geplaatst indien het aangeduide tarief op onze Website foutief is als gevolg van een fout door Profoto of als gevolg van factoren buiten onze controle.

Bovenop het tarief voor de digitale dienst kunnen bijkomende kosten aangerekend worden bij de betaling afhankelijk van de betaalmethode die u kiest.

Informatie over tarieven en betaalmethodes is beschikbaar in Profoto Academy. Het totale bedrag dat betaald moet worden, wordt getoond alvorens u uw bestelling plaatst of instemt met het bedrag dat u moet betalen.

Promoties of prijsverlagingen voor een product worden getoond in Profoto Academy. Onze promoties kunnen niet gecombineerd worden, u kunt bijvoorbeeld geen korting met percentage gebruiken voor afgeprijsde items.

Bestellingen geplaatst binnen de EU en Japan zijn onderworpen aan BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) die is inbegrepen in de prijs afgebeeld in Profoto Academy.

Houd er rekening mee dat voor andere landen buiten de EU of Japan er lokale kosten zoals belastingen of douanekosten aangerekend kunnen worden bovenop de prijs afgebeeld in Profoto Academy. Het is uw verantwoordelijkheid om in deze landen alle dergelijke lokale kosten te betalen.

Houd er daarom rekening mee dat voor bestellingen die in de Verenigde Staten worden geplaatst, aangezien Profoto hier momenteel geen Nexus heeft, het uw verantwoordelijkheid is om alle gebruiksbelasting die verschuldigd is op de transactie toe te rekenen en over te maken, als deze in uw staat belastbaar is.

Bestelling en betaling

Wanneer u een bestelling voor een cursus in Profoto Academy plaatst, wordt u aangeboden deze cursus aan te kopen onder deze voorwaarden. Profoto behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment cursusmateriaal in promotie op de Website in te trekken.

Gedetailleerde informatie over betaalmethodes is beschikbaar in Profoto Academy alvorens u uw bestelling plaatst en uw betaalmethode kiest.

Toegang tot cursusmateriaal in Profoto Academy

U krijgt volledige toegang tot de aangekochte cursus nadat het volledige bedrag werd betaald en op voorwaarden van de licentie waarnaar hieronder verwezen wordt.

Toegang wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week verleend voor zolang Profoto beslist de inhoud beschikbaar te stellen in Profoto Academy.

Profoto behoudt zich het recht voor om te beslissen hoelang de aangekochte cursus voor u via de dienst beschikbaar blijft. Profoto behoudt zich het recht voor om toegang tot de inhoud van de dienst te wijzigen en op te schorten zonder kennisgeving. Profoto heeft geen verantwoordelijkheid bij een tekortkoming in het ter beschikking stellen van aangekochte inhoud, met inbegrip van streamingdiensten aangeboden door derden.

Indien u een recht hebt aangekocht om een foto of ander materiaal naar Profoto te versturen ter evaluatie en feedback, is dit recht niet langer dan één (1) jaar geldig na uw aankoop en moet zodoende binnen deze periode gebruikt worden.

U gaat ermee akkoord dat Profoto op elk moment en zonder kennisgeving uw gebruikersaccount mag beëindigen en alle informatie hierop mag verwijderen, met inbegrip van alle informatie en materiaal dat door u werd toegevoegd, tenzij het gaat om cursusmateriaal dat nog steeds in de dienst beschikbaar is.

Profoto Academy documentweergave

Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste hardware en software te verwerven en te onderhouden die vereist is om toegang te krijgen tot het cursusmateriaal aangekocht in Profoto Academy.

Materiaal van Profoto Academy kan binnen de cursussen bekeken worden via video streaming. Dit vereist dat u verbonden bent met het internet. De minimum haalbare verbindingssnelheid om video's betrouwbaar te streamen in de cursussen is ongeveer 768 megabits per seconde. Maar wij raden echter een verbindingssnelheid van minimum 5 megabits per seconde aan voor een optimale ervaring met HD-capaciteit.

Het cursusmateriaal van Profoto Academy werkt met elke browser die HTML5 ondersteunt (in de vorm van een MP4-video met een h.264) en/of Adobe Flash. Dit omvat de meest recente versies van de meeste grote browsers met inbegrip van Google Chrome (met auto-updates), Safari, Firefox (met auto-updates), IE9, 10, 11 en Microsoft Edge.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw browser zo up-to-date mogelijk te houden.

De meeste mobiele apparaten ondersteunen enkel een HTML5-weergave, wat de standaard Profoto Academy-videospeler is voor mobiele apparaten.

Voor andere media dan video (enkel te raadplegen in de cursus) is een pdf-lezer vereist.

Intellectueel eigendom

Al het cursusmateriaal en andere inhoud aangeboden door de dienst is het eigendom van Profoto en beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten.

Binnen deze algemene voorwaarden wordt u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toegekend voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik van het door u aangekochte cursusmateriaal. De inhoud mag niet gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepost, weergegeven of gekoppeld worden op welke manier dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming van Profoto en u mag niemand anders toegang verlenen tot de cursus via uw account of gelijkaardig. Het recht om de cursus te raadplegen is uw persoonlijk recht en u mag geen rechten aan anderen toewijzen of met anderen delen. Dit betekent, onder andere, dat u de cursussen niet voor een commercieel doel mag gebruiken in de opleiding van anderen.

Uw aankoop van een cursus is geen aankoop van software of inhoud van een cursus waartoe u toegang kreeg.

Profoto behoudt zich het recht voor om de licentie en uw toegang tot de cursus te beëindigen indien wij ons bewust worden dat u de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Het recht van afbeeldingen die naar Profoto Academy werden verstuurd voor feedback blijft van de eigenaar en wordt niet overgedragen aan Profoto. Profoto wordt echter wel het recht toegekend om deze afbeeldingen te gebruiken en te publiceren op de eigen sociale mediakanalen van Profoto. In dergelijk geval, zal Profoto steeds de afbeelding publiceren samen met fotocredits van de fotograaf. Profoto verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van afbeeldingen voor commerciële doeleinden of als marketingmateriaal zonder de voorafgaande toestemming van de fotograaf.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Profoto streeft naar het voorzien van cursussen van de hoogste kwaliteit, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vorm van onnauwkeurigheid or misleidende informatie die voorzien wordt in de cursussen en elk vertrouwen van u op dergelijke informatie.

Recht op teruggave

Door het aankopen van een cursus in Profoto Academy erkent u dat deze cursus aan u wordt voorzien in digitale vorm.

Eenmaal een aangekochte cursus voor u beschikbaar werd gemaakt, hebt u daarom geen recht meer om uw aankoop te annuleren of de cursus te retourneren (Sw: Ångerrätt).

Indien u om welke reden dan ook ontevreden bent met de cursus, gelieve ons dan te contacteren binnen de 14 dagen na uw aankoop voor een restitutie.

Ondersteuning

Indien u vragen hebt of ondersteuning wenst met een cursus aangekocht in Profoto Academy, contacteer ons.

Deel IV Diverse bepalingen

Scheidbaarheid

Indien wordt bepaald dat een onderdeel van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig is, zal dit onderdeel afdwingbaar zijn zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal zulke vaststelling geen invloed hebben op de geldigheid van enige andere resterende bepaling.

Geen verklaring van afstand

Geen falen of vertraging door Profoto om enig recht, machtiging of privilege uit te oefenen onder deze algemene voorwaarden, geldt als een verklaring van afstand.

Verwerking van persoonlijke gegevens:

Wie beheert de gegevens?

Profoto is de gegevensbeheerder van al uw persoonlijke gegevens die verwerkt worden met betrekking tot uw My Profoto-account, inschrijving voor nieuwsbrieven en uw aankopen van producten en diensten van Profoto. De contactgegevens van Profoto zijn: Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, +46 8 447 53 00, info@profoto.com.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Profoto verzamelt persoonlijke gegevens over u in vier verschillende situaties:

 1. Wanneer u onze website bezoekt - We slaan gegevens op over hoe u onze site gebruikt en verwerken deze. Het doel hiervan is het verbeteren van uw gebruikerservaring.
 2. Wanneer u een My Profoto-account aanmaakt en u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief - We slaan uw voornaam, achternaam, e-mail en land op alsook extra informatie die u kunt kiezen om aan ons te verstrekken zoals adres, interesses, producten, enz. en verwerken deze. We slaan ook informatie op over hoe u de nieuwsbrief gebruikt, of u deze bijvoorbeeld leest of niet. Het doel is om de manier waarop we met u als klant omgaan en de diensten die we aan u leveren aan te passen en te verbeteren.
 3. Wanneer u producten aankoopt - We slaan uw IP-adres, voornaam, achternaam, leveringsadres, e-mail en mobiel nummer op en verwerken deze. Als u een My Profoto-account hebt, wordt uw aankoopgeschiedenis ook opgeslagen en verwerkt. Voor zakelijke klanten slaan we ook de bedrijfsnaam en het organisatienummer op. Het doel is om in staat te zijn producten aan u te verkopen en te leveren, evenals het verbeteren van de klantenrelatie en de diensten die we aan u leveren.
 4. Wanneer u cursussen aankoopt - We slaan uw aankoopgeschiedenis op naast de informatie die u aan ons heeft verstrekt wanneer u uw My Profoto-account hebt aangemaakt. Het doel is om in staat te zijn om opleidingen te verkopen en te leveren en om onze klantenservice en onze diensten die we aan u leveren te verbeteren.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden gebruikt om:

 • Uw My Profoto-account aan te maken en te beheren.
 • U van belangrijke informatie te voorzien, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze algemenen voorwaarden of beleid. U nieuwsbrieven te sturen, promoties en ander nieuws over de nieuwste productlanceringen, firmware, software-updates en aankomende evenementen van Profoto. Als u niet langer op onze mailinglijst wilt staan, kunt u zich afmelden door eenvoudig op Uitschrijven te klikken onderaan onze nieuwsbrieven.
 • Ons te helpen met het ontwikkelen, aanleveren en verbeteren van onze producten, diensten, inhoud, advertenties en communicatie naar klanten toe via interne audits, gegevensanalyse en onderzoek van de persoonlijke gegevens en voorkeuren die u aan ons hebt verstrekt in verband met uw lidmaatschap, aankoop, loterijen, competities of andere promotionele programma‘s, indien u deelneemt aan dergelijke evenementen.
 • Ons te helpen promoties en marketing aan u als lid, abonnee en klant aan te passen via analyse van uw karakteristieken, gewoonten en gedrag gebaseerd op het aantal aankopen, de categorieën van aankopen, interesses, klikgedrag op de website en klikgedrag in verband met de ontvangst van onze digitale marketing.
 • Om elke wettelijke verplichting die wij hebben na te kunnen komen, zoals boekhouding en fiscale regelgeving.

Onze verwerking is noodzakelijk voor de naleving van onze contractuele verplichtingen naar u toe als klant en lid van My Profoto en om u van de voordelen te kunnen voorzien die in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet. Indien u niet bereid bent om Profoto de informatie te verstrekken die nodig is om onze contractuele verplichtingen naar u als klant te kunnen naleven, zullen wij niet in staat zijn om u van een lidmaatschap, inschrijving of levering van producten of diensten te voorzien. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens eveneens voor marketingdoeleinden, omdat wij een legitiem commercieel belang hebben bij de marketing van onze producten en diensten voor klanten en potentiële klanten.

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens met derden?

Profoto mag bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven aan en delen met strategische partners die samenwerken met Profoto om producten of diensten van Profoto te voorzien of te verbeteren, of die Profoto helpen om producten en diensten aan klanten te verkopen. Persoonlijke gegevens worden niet met derde partijen gedeeld voor hun eigen marketingdoeleinden.

Profoto mag persoonlijke gegevens vrijgeven aan en delen met dienstverleners, namelijk bedrijven die diensten voorzien zoals informatieverwerking, uitvoering van bestellingen van klanten, de levering van producten aan u, het beheer en verbetering van klantgegevens, het voorzien van een klantenservice, het beoordelen van uw interesse in producten en diensten, boekhouding en het uitvoeren van klant- en tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen conform de overeenkomsten betreft gegevensverwerking.

Profoto mag uw persoonlijke gegevens vrijgeven binnen of buiten het land waar u verblijft; onder de wet, juridisch proces of om reden van procesvoering, en/of bij verzoek van openbare en regeringsautoriteiten. Wij mogen ook informatie over u vrijgeven indien noodzakelijk voor doeleinden van nationale veiligheid, rechtshandhaving of andere zaken van publiek belang. Daarnaast mogen wij in het geval van een reorganisatie, een fusie, of een verkoop, alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen overdragen aan een relevante derde partij om voor hetzelfde doel gebruikt te worden en volgens dezelfde voorwaarden en bepalingen zoals in dit Privacybeleid uiteengezet.

Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende vijf (5) jaar na uw laatste contact met ons. Indien u één van onze producten hebt aangekocht, bewaren wij noodzakelijke persoonlijke gegevens gedurende de levensduur en garantieperiode van het product.

Wat zijn uw rechten?

Profoto maakt het u gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Op uw verzoek, zal Profoto uw gegevens corrigeren. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zal Profoto uw gegevens wissen of de verwerking van uw gegevens op verzoek beperken. Profoto is ook verplicht om, op verzoek, te bevestigen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt alsook om u toegang te geven tot informatie betreft de verwerking. U hebt tevens het recht om persoonlijke gegevens die u aan Profoto hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gangbare en machine leesbare vorm, bijvoorbeeld om de gegevens te kunnen overmaken aan een andere gegevensbeheerder. Wij zijn verplicht om gevolg te geven aan een verzoek betreffende deze rechten binnen de periode van één maand. Deze periode kan in sommige gevallen verlengd worden tot twee maanden. Alle verzoeken kunnen per e-mail ingediend worden: info@profoto.com

Indien u een schending van uw rechten volgens de AVG ervaart, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waarin u verblijft, of bij The Swedish Data Protection Authority, (http://www.datainspektionen.se/in-english/).

Overdracht naar derde landen

Persoonlijke gegevens mogen overgedragen of geraadpleegd worden door entiteiten binnen Profoto of door andere bedrijven in andere landen voor de doeleinden en volgens wat in dit Privacybeleid beschreven wordt. Profoto heeft dochterondernemingen in de volgende landen buiten de EU/EER: Verenigde Staten, Canada en Japan. Overdracht naar derde landen worden gemaakt in overeenkomst met de bepalingen in Hoofdstuk V van de AVG. Waar nodig gebruikt Profoto modelbepalingen inzake gegevensbescherming aangenomen door de Commission om een veilige overdracht naar derde landen te verzekeren.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website of de daarop aangeboden diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het materiële recht van Zweden. Alle vorderingen of geschillen die hieruit voortvloeien, worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van Zweden.