Extended warranty terms | Profoto (SE)

Extended warranty terms

Del I – Allmänt

Välkommen till Profoto! Vi är glada över att du har valt att använda vår webbplats och de olika tjänster som erbjuds här.

Dessa användningsvillkor gäller din åtkomst till och användning av Profoto Aktiebolag AB:s (”Profotos”) webbplats som återfinns på www.profoto.com, samt dess underdomäner och underkataloger och alla tillhörande webbplatser som är länkade till www.profoto.com av Profoto och bolagets dotterbolag och filialer, inklusive Profotos webbplatser runt om i världen (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Dessa användningsvillkor gäller även för alla tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Genom att besöka, använda, titta på, överföra, cachelagra eller ladda ned vår webbplats eller någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen samtycker du till att följa dessa användningsvillkor som är en del av ditt avtal med Profoto. Du samtycker även till att följa vår sekretesspolicy och vår cookie-policy, som båda utgör en del av dessa användningsvillkor och som kan återfinnas bland länkarna ovan.

Våra användningsvillkor kan när som helst ändras efter vårt eget godtycke och du är skyldig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar. Om du fortsätter att använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds där efter sådana förändringar samtycker du till att följa desamma.

Om du använder vår webbplats och de tjänster som erbjuds där för en organisations eller ett företags räkning, intygar du att du är behörig att underteckna och ingå ett bindande avtal på denna organisations eller detta företags vägnar, samt att göra organisationen bunden eller företaget bundet av dessa användningsvillkor.

Du måste vara minst 18 år (eller myndig) för att få använda de tjänster som erbjuds på vår webbplats.

Om du använder någon av tjänsterna måste du se till att all information som du lämnar under användningen av webbplatsen och tjänsterna överensstämmer med sanningen och är uppdaterad och fullständig.

Om du inte samtycker till dessa användningsvillkor ska du inte använda Profotos webbplats och de tjänster som erbjuds där.

Del II – Åtkomst till och användning av webbplatsen

Åtkomst till webbplatsen

Du kan använda webbplatsen utan att först ha registrerat några uppgifter hos oss. En del av de tjänster som erbjuds på webbplatsen går dock endast att använda om du är registrerad hos oss.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vår webbplats och de tjänster som erbjuds där är tillgängliga utan avbrott. Inte desto mindre kan det dock hända att webbplatsen inte går att använda till följd av serverproblem eller andra tekniska problem. Vi kan vidare inte garantera att åtkomsten till tjänsterna kommer att vara helt utan avbrott eller fel. Därför kan Profoto inte hållas till ansvar om webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds där inte går att komma åt. Om Profoto har vetskap om någon framtida tillfällig otillgänglighet, till exempel på grund av underhåll eller liknande, försöker vi meddela våra användare om detta i förväg, men vi har ingen skyldighet att göra det.

Användning av webbplatsen

Du ska endast använda den här webbplatsen för ditt personliga bruk. Det är strängt förbjudet att använda webbplatsen kommersiellt, såvida du inte har erhållit skriftligt godkännande från Profoto i förväg.

Profoto har rätt att avvisa din begäran att använda någon av tjänsterna på webbplatsen, av vilket skäl som helst och efter eget godtycke.

Du samtycker till att inte: i) använda webbplatsen eller något innehåll (enligt definitionen under ”Information om upphovsrätt” nedan) för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användningsvillkor, eller uppmana till utförande av någon olaglig verksamhet eller annan verksamhet som gör intrång på Profotos eller andra parters rättigheter, ii) använda någon form av ”djuplänkning”, ”webbskrapning”, ”robot”, ”spindel” eller annan typ av automatisk enhet, algoritm eller metod eller automatiskt program, eller någon liknande manuell process, för att få tillgång till, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller något innehåll, iii) försöka erhålla obehörig tillgång till någon del av eller funktion hos webbplatsen, till andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller till någon Profoto-server eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen genom hackning, ”lösenordsutvinning” eller andra olagliga sätt, iv) sondera, skanna eller testa webbplatsens sårbarhet eller sårbarheten hos något nätverk som är anslutet till webbplatsen, eller åsidosätta säkerheten eller autentiseringsåtgärderna för webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, v) genomföra omvänd sökning (”reverse look-up”), spårning eller sökning för att spåra information om någon annan användare av eller besökare på webbplatsen, eller om någon annan av Profotos kunder, vilket innefattar Profoto-konton som inte ägs av dig, vi) använda någon enhet, programvara eller programvarurutin för att störa eller försöka störa webbplatsens funktion, någon transaktion som genomförs på webbplatsen eller någon annan persons användning av webbplatsen, vii) utföra någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller Profotos system eller nätverk, eller några andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller till Profoto.

Information om upphovsrätt

Innehåll: All text, grafik, musik och datorkod och alla fotografier, videofilmer, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärken, logotyper, ljud och konstverk (gemensamt kallade ”innehållet”), vilket innefattar men inte är begränsat till webbplatsens design, struktur, urval, koordinering, uttryck och ”känsla” samt innehållets arrangering på webbplatsen, ägs och kontrolleras av eller är licensierat till Profoto och skyddas av lagar rörande upphovsrätt, design, patent och varumärken, samt av annan immateriell äganderätt och andra lagar om otillbörlig konkurrens. Ingen licens eller rättighet till sådan upphovsrätt eller design eller sådana varumärken, patent, affärshemligheter eller produkter, eller andra äganderätter som tillhör Profoto och/eller andra parter, beviljas eller överförs till dig.

Förutom när det uttryckligen anges i dessa användningsvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, läggas upp, visas offentligen, översättas, överföras eller distribueras på annat sätt (vilket innefattar spegling) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribuering eller för något kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt godkännande från Profoto. Du får inte använda någon typ av ramlänkning (”framing”) för att inkorporera Profotos varumärken, logotyper eller annan skyddad information och inte heller använda metataggar eller annan dold text som använder sig av Profotos namn, varumärken eller annan skyddad information.

Du får använda information om Profotos produkter och tjänster (som datablad, artiklar i kunskapsbasen och liknande innehåll), som avsiktligt har gjorts tillgängligt av Profoto för nedladdning från webbplatsen, förutsatt att du: a) inte tar bort eventuellt meddelande om äganderätt från någon kopia av sådana dokument, b) enbart använder sådan information för personligt, icke-kommersiellt informationssyfte och inte kopierar eller lägger upp sådan information på någon nätverksdator eller publicerar det via något medium, c) inte gör några modifieringar av sådan information och d) inte gör några ytterligare utfästelser eller garantier avseende sådana dokument.

Programvara: Programvara som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats omfattas av upphovsrättsskydd som tillhör Profoto och/eller olika licensgivande tredje parter. Din användning av sådan programvara styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om sådant finns, som medföljer eller ingår i programvaran. Du får inte installera eller använda någon programvara om du inte först godkänner det tillämpliga licensavtalet.

Feedback: Om du skickar några idéer, kommentarer, förslag eller annan information till Profoto om användningen av den här webbplatsen (gemensamt kallat ”feedback”), samtycker du till att sådan feedback ska anses tillhöra Profoto och att Profoto kan använda den utan restriktioner för vilket syfte som helst utan att du kompenseras för detta. Ingen del av denna feedback ska omfattas av någon tystnadsplikt från Profotos sida.

Förfarande för att hävda överträdelse eller kränkning av rättigheter: Profoto respekterar andras parters immateriella äganderätt. Om du anser att dina rättigheter till ditt arbete, ditt fotografi eller ditt varumärke, eller din immateriella äganderätt, har kränkts genom en exponering på Profotos webbplats, var vänlig förse oss med följande information:

 1. En elektronisk eller fysisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren till den aktuella upphovsrätten eller annan immateriell äganderätt.
 2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet eller annan immateriell äganderätt som du hävdar har kränkts.
 3. En beskrivning av var materialet som du hävdar kränker dina rättigheter finns på webbplatsen.
 4. Adress, telefonnummer och e-postadress till dig.
 5. Ett yttrande från dig där det framgår att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagstiftningen.
 6. Ett yttrande av dig, under straffansvar för mened, som anger att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är innehavare till upphovsrätten eller den immateriella äganderätten eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren till upphovsrätten eller den immateriella äganderätten.

Skicka informationen i form av ett brev till Profoto AB på följande adress:

Profoto
Attn. Copyright
c/o Legal Department
Landsvägen 57
172 25 Sundbyberg

Konton, lösenord och säkerhet

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto (vilket innefattar skapande av ett Profoto-ID och lösenord).

Du är helt och hållet ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring den information som är kopplad till kontot, inklusive ditt lösenord, och för alla eventuella aktiviteter som sker på ditt konto till följd av din underlåtenhet att hålla informationen skyddad och konfidentiell.

Du samtycker till att omedelbart meddela Profoto vid eventuell obehörig användning av ditt konto eller ditt lösenord, eller vid annan säkerhetsöverträdelse. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Profoto eller någon annan användare av eller besökare på webbplatsen till följd av att någon annan person använder ditt Profoto-ID, lösenord eller konto på grund av att du har underlåtit att hålla din kontoinformation skyddad och konfidentiell.

Du får inte använda någon annans Profoto-ID, lösenord eller konto vid något tillfälle utan uttryckligt godkännande och samtycke från innehavaren av detta Profoto-ID, lösenord eller konto. Profoto kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter.

Därtill tillstår du och instämmer i att överföringar över internet aldrig är fullständigt privata eller säkra. Du förstår att eventuella meddelanden eller eventuell information som du skickar till webbplatsen skulle kunna läsas eller fångas upp av andra, även om det finns ett särskilt meddelande som anger att en viss överföring (till exempel av kreditkortsinformation) är krypterad.

Friskrivning från garanti och ansvarsbegränsning

Du samtycker till att du använder denna webbplats på egen risk. Webbplatsen och innehållet tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier av något slag.

Under inga omständigheter, såvida det inte krävs av gällande lagstiftning, ska Profoto eller företagets ombud, representanter eller licensgivare vara ansvarsskyldiga inför dig eller någon annan part för eventuella förluster eller skador, vare sig direkta, indirekta, straffmässiga eller övriga, som uppkommer genom eller på något sätt är kopplade till din användning av webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds där.

Del III – Profoto Academy

Genom att använda de tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, till exempel online-kurserna som tillhandahålls inom ramen för Profoto Academy, godkänner du dessa användningsvillkor, inklusive de villkor som anges i denna del III.

Kurser inom ramen för Profoto Academy

Våra kurser erbjuds i streamad form och finns att tillgå via vår webbplats inom ramen för Profoto Academy.

För att kunna köpa och få tillgång till en Profoto Academy-kurs måste du först registrera ett konto hos oss. Vi kommer då att förse dig med dina personliga inloggningsuppgifter. Du samtycker till att följa de instruktioner som tillhandahålls av oss för detta konto. Observera att det är ditt personliga konto och att du inte får dela det med andra. Om du blir medveten om att någon annan använder ditt konto måste du omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter för att förhindra sådan användning. Meddela oss om en sådan användning fortsätter.

Priser och skatter

Priserna för de kurser som erbjuds anges i Profoto Academy.

Profoto förbehåller sig rätten att ändra priserna som anges i Profoto Academy utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss även rätten att ändra ett pris efter att en beställning har lagts om priset som angetts på vår webbplats var fel till följd av ett fel från Profotos sida eller till följd av faktorer som ligger utanför vår kontroll.

Förutom priset för den digitala tjänsten kan det tillkomma extrakostnader kopplade till betalningen, beroende på vilket betalningssätt du väljer.

Information om priser och betalningssätt visas i Profoto Academy. Den totala summan som ska betalas av dig visas innan du gör din beställning eller godkänner beloppet som ska betalas av dig.

Kampanjer eller prisnedsättningar för en produkt visas i Profoto Academy. Våra kampanjer kan inte kombineras; du kan till exempel inte tillämpa en procentuell rabatt på redan rabatterade priser.

Beställningar som görs inom EU och Japan omfattas av moms som inkluderas i det pris som anges av Profoto Academy.

För länder utanför EU och Japan bör det noteras att det kan förekomma lokala avgifter, som skatter och tullavgifter, utöver det pris som anges i Profoto Academy. Det ligger på ditt ansvar att betala alla sådana relevanta lokala avgifter i dessa länder.

I fråga om beställningar som görs i USA bör det därför noteras att eftersom Profoto för tillfället inte har någon skattemässig koppling (”nexus”) dit, ligger det på ditt ansvar att räkna samman och betala all aktuell skatt för transaktionen om den är skattepliktig i din delstat.

Beställning och betalning

När du beställer en kurs i Profoto Academy erbjuds du att köpa kursen enligt dessa villkor. Profoto har rätt att avvisa eller annullera din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka kurser som tillkännagivits för försäljning på webbplatsen.

Detaljerad information om betalningssätt visas i Profoto Academy innan du gör din beställning och väljer betalningssätt.

Åtkomst till kurser inom ramen för Profoto Academy

Du får tillgång till den köpta kursen efter att hela beloppet har betalats och enligt de licensvillkor som anges nedan.

Åtkomsten gäller 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, så länge Profoto väljer att göra innehållet tillgängligt i Profoto Academy.

Profoto har rätt att besluta hur länge den köpta kursen ska vara tillgänglig för dig via tjänsten. Profoto förbehåller sig rätten att ändra och avsluta åtkomsten till innehållet utan föregående meddelande. Profoto bär inget ansvar för eventuella misslyckanden att göra det köpta innehållet tillgängligt, vilket innefattar de streamingtjänster som tillhandahålls av tredje parter.

Om du har köpt rätten att skicka ett foto eller annat material till Profoto för bedömning och feedback, gäller denna rätt under maximalt ett (1) år efter ditt köp och den måste utnyttjas under denna period.

Du godkänner att Profoto när som helst och utan föregående meddelande kan avsluta ditt användarkonto och radera all information som är lagrad i det, inklusive eventuell information eller eventuella material som har lagts till av dig, såvida det inte innehåller kursmaterial som fortfarande är tillgängligt inom ramen för tjänsten.

Krav för att kunna se Profoto Academys kurser

Det ligger på ditt ansvar att skaffa nödvändig maskin- och programvara och hålla denna maskin- och programvara i korrekt skick för att komma åt de kurser som köpts i Profoto Academy.

Du tittar på Profoto Academys kurser i form av streamad video. För detta krävs att du är ansluten till internet. Den lägsta anslutningshastigheten för att kunna streama kursernas videofilmer på ett tillförlitligt sätt ligger på cirka 768 kilobit per sekund. För en optimal upplevelse, där även HD-kvalitet kan hanteras, rekommenderar vi dock en anslutningshastighet på minst 5 megabit per sekund.

Profoto Academys kurser kan visas på valfri webbläsare som stödjer HTML5 (i form av MP4-video enligt h.264) och/eller Adobe Flash. Detta innefattar de senaste versionerna av de flesta större webbläsarna, däribland Google Chrome (med automatisk uppdatering), Safari, Firefox (med automatisk uppdatering), IE9, IE10, IE11 och Microsoft Edge.

Det ligger på ditt ansvar att hålla webbläsaren så uppdaterad som möjligt.

De flesta mobila enheter stödjer endast HTML5-uppspelning, som är Profoto Academys förvalda videouppspelare för mobila enheter.

För andra medier än video (som endast går att se inom kursen) krävs en PDF-läsare.

Immateriell äganderätt

Alla kurser och annat innehåll som tillhandahålls inom ramen för tjänsterna tillhör Profoto och skyddas av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar.

I enlighet med dessa användningsvillkor beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, ej överförbar och återkallelig licens att använda den av dig köpta kursen för privat och icke-kommersiellt bruk. Innehållet får inte kopieras, reproduceras, laddas upp, läggas upp, visas eller länkas till på något sätt, i helhet eller i delar, utan Profotos godkännande i förväg och du får inte ge någon annan tillgång till kursen via ditt konto eller på liknande sätt. Rätten att se kursen är din personliga rättighet och du kan inte överlåta eller dela någon del av denna rätt till eller med någon annan. Detta innebär, bland annat, att du inte får använda våra kurser kommersiellt för att undervisa andra.

Ditt köp av kursen är inte ett köp av någon programvara eller av något innehåll i kursen som du har fått tillgång till.

Profoto förbehåller sig rätten att avsluta licensen och din tillgång till kursen om vi får kännedom om att du har brutit mot de bestämmelser som anges i dessa användningsvillkor.

Rätten till eventuella bilder som skickas till Profoto Academy för feedback stannar hos ägaren och överförs inte till Profoto. Profoto har dock rätt att använda och publicera sådana bilder på Profotos egna sociala medier. Om detta blir aktuellt åtar sig Profoto alltid att publicera bilden tillsammans med uppgifter om fotografen. Profoto förbinder sig att inte använda sådana bilder för kommersiellt bruk eller som marknadsföringsmaterial utan föregående godkännande från fotografens sida.

Ansvarsbegränsning

Även om Profoto har som målsättning att tillhandahålla kurser av allra högsta kvalitet, godtar vi ingen ansvarsskyldighet för eventuella felaktigheter eller eventuell missledande information som tillhandahålls i kurserna och eventuell tillit som du har satt till sådan information.

Returrätt

Genom att köpa en kurs i Profoto Academy tillstår du att kursen tillhandahålls till dig i digitalt format.

Detta innebär att när den köpta kursen väl har gjorts tillgänglig för dig har du inte rätt att ångra köpet eller returnera kursen (d.v.s. du har ingen ångerrätt).

Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, kontakta oss inom 14 dagar från köpet för att få pengarna tillbaka.

Support

Om du har några frågor eller behöver support i samband med en kurs som du har köpt i Profoto Academy, vänligen kontakta oss.

Del IV – Profoto Brand Store

Som anges ovan godkänner du genom att använda de tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, till exempel genom att göra en beställning i Profoto Brand Store, dessa användningsvillkor fullt ut, inklusive de villkor som anges i denna del IV.

Om du handlar i egenskap av konsument tillämpar Profoto den relevanta föreskrivna konsumentlagstiftningen i ditt land för ditt köp.

Detta innebär att om du är en konsument i Europa tillämpar Profoto, bland annat, EU:s direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter för ditt köp.

Om du är en konsument i Sverige innebär det att Profoto, bland annat, tillämpar konsumentköplagen och distansavtalslagen för ditt köp.

Som konsument omfattas du av alla de rättigheter som anges i konsumentlagstiftningen i ditt förhållande till Profoto, oavsett vad som anges i dessa användningsvillkor.

Produkter i Profoto Brand Store

Profoto Brand Store kan innehålla specifika produkter som inte är tillgängliga i alla länder. En hänvisning till en specifik produkt ska inte tolkas som eller ses som en garanti för att denna produkt kommer att finnas tillgänglig vid alla tidpunkter i alla länder.

Profoto lämnar informationen med förbehåll för eventuella fel i text eller bilder, inklusive fel i produktspecifikationerna för de produkter som säljs på webbplatsen, och förbehåller sig även rätten att när som helst korrigera sådana fel.

Beställningsförfarande

Genom att göra en beställning i Profoto Brand Store gör du ett bindande åtagande att köpa en produkt. För att köpet ska kunna genomföras krävs dock att Profoto godkänner det och att produkterna i fråga finns i lager. Ett leveransavtal för en produkt uppstår när Profoto har bekräftat beställningen genom att godkänna köpet. Om Profoto inte kan leverera alla produkter i en beställning, kan vi välja att leverera de produkter i beställningen som finns tillgängliga till dig.

Profoto har rätt att avvisa ett köp av vilken orsak som helst och efter eget gottfinnande.

Du får en beställningsbekräftelse från oss efter ditt köp.

För beställningar som görs av personer som är under 18 år krävs en förälders eller en vårdnadshavares godkännande.

Priser

Alla priser kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss även rätten att ändra ett pris efter att en beställning har lagts om priset som angetts på vår webbplats var fel till följd av ett fel från Profotos sida eller till följd av faktorer som ligger utanför vår kontroll.

Förutom priset för produkten kan det tillkomma extrakostnader kopplade till betalning och leverans, beroende på vilket betalnings- och leveranssätt du väljer.

Information om priser, leveransvillkor och betalningssätt visas i Profoto Brand Store. Den totala summan som ska betalas av dig visas innan du gör din beställning eller godkänner beloppet som ska betalas av dig.

Vid tillfälliga kampanjer eller prisnedsättningar visas det aktuella priset för produkten i Profoto Brand Store. Dessa typer av specialerbjudanden gäller endast om vi har den relevanta produkten i lager och/eller till ett givet slutdatum. Våra kampanjer kan inte kombineras; du kan till exempel inte tillämpa en procentuell rabatt på redan rabatterade priser.

För leveranser till länder utanför EU kan det tillkomma lokala avgifter, som skatter och tullavgifter, som ska betalas av användaren/konsumenten.

Betalning

Detaljerad information om olika betalningssätt visas i Profoto Brand Store innan du gör din beställning och väljer betalningssätt.

Leverans

I samband med ditt köp kan du välja bland de leveransalternativ som är tillgängliga i ditt land.

Leveransen sker genom en av våra anlitade leveranspartner och du får ett spårningsnummer så att du kan följa leveransen av din beställning.

Kostnaden och leveranstiden för det leveransalternativ du väljer visas i Profoto Brand Store tillsammans med detaljerad information om leveransvillkoren.

Om du har angett fel leveransadress och produkten därför returneras till Profoto ansvarar du för att betala leveransen till rätt adress. Du ansvarar även för att betala leveranskostnaderna i händelse av ej uthämtade paket. Profoto förbehåller sig rätten att ta ut eventuella extraavgifter i den typen av situationer.

Profoto strävar efter att kunna leverera alla produkter som visas på vår webbplats, men vi kan inte garantera att vi kommer att kunna leverera alla produkter vid alla tillfällen. Profoto förbehåller sig rätten att inte acceptera en beställning från dig om vi inte klarar av att leverera den aktuella produkten. Om Profoto inte kan leverera en produkt i din beställning har vi fortfarande rätt att leverera den resterande delen av din beställning.

Profoto avgör huruvida en beställning ska levereras genom delleveranser eller först när hela beställningen är komplett. Om du vill att en del av produkterna i en beställning ska levereras innan beställningen är komplett, kan vi välja att hjälpa dig med detta mot en extra leveransavgift.

Hävande av köp/returrätt och reklamationer

Om du är en konsument i Europa har du, under vissa villkor, rätt att returnera den köpta produkten (ångerrätt) inom 14 dagar från det att du har tagit emot produkten. Returrätten är inte tillämplig för vissa produkter, till exempel programvara etc.

Om du handlar i egenskap av konsument och vill utnyttja din rätt att returnera en produkt, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär online.

Alternativt kan du använda Konsumentverkets standardblankett för returnering av produkter, som finns att hämta på Konsumentverkets webbplats: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf. Denna blankett ska skickas till Profoto på följande adress: sweden@profoto.com.

En returblankett och en retursedel med Profotos adress finns med i din produktleverans och ska användas vid eventuell retur, efter att du har informerat Profoto om orsaken till returen.

Efter att du har informerat oss om att du tänker utnyttja din rätt att returnera en produkt har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera produkten till oss. Profoto återbetalar din betalning så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att du har informerat oss om att du vill returnera produkten, under förutsättning att vi har mottagit produkten eller bevis på att du har returnerat den.

Som konsument har du rätt att undersöka produkten för att kontrollera dess kvalitet och funktioner. Om du inte är försiktig, eller om du använder eller hanterar produkten mer än vad som är nödvändigt för att avgöra produktens kvalitet och funktioner, kan du behöva ersätta Profoto för eventuella skador på eller värdeminskningar hos produkten.

Du ansvarar för alla leveranskostnader som uppkommer vid returnering av en produkt till oss. Om du har erhållit en felaktig eller defekt produkt kommer vi att ersätta dig för leveranskostnaden för returen.

Vid alla returer är konsumenten ansvarig för att produkterna når Profoto.

Ovanstående rätt att returnera en köpt produkt gäller endast för konsumenter, inte för företag.

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar Profoto innan du returnerar en produkt till oss. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende på ett korrekt och effektivt sätt.

Företag kan endast häva ett köp om företaget kan hänvisa till grov vårdslöshet från Profotos sida.

Som konsument har du reklamationsrätt under tre år om det är något fel på produkten, det vill säga om produkten inte är i enlighet med avtalet.

Företag har reklamationsrätt under två år om det är något fel på produkten, det vill säga om produkten inte är i enlighet med avtalet.

Om du vill använda din reklamationsrätt enligt ovan måste du göra det inom rimlig tid från det att du har blivit medveten om det aktuella felet på produkten.

Skadade paket

Om du upptäcker att ditt paket, och därigenom din produkt, har skadats under transporten bör paketet skickas tillbaka till Profoto. Vi ber att du tar en bild av det skadade paketet innan du öppnar det och att du skickar bilden till oss på begäran. Vänligen använd vårt kontaktformulär online innan du returnerar en produkt till oss, så hjälper vi dig med en ny leverans. Se till att använda returblanketten och en retursedel med Profotos adress när du returnerar produkter till Profoto.

Garanti och reparation

Under vissa villkor har du rätt att returnera produkter med defekter till Profoto och få dem antingen utbytta eller reparerade. Kontakta Profoto om du upptäcker att en leverans inte är korrekt, att produkter är defekta eller att antalet produkter inte stämmer.

Detaljerad information om villkoren för garanti och reparation, inklusive kontaktinformation till Profoto, finns här:

Profotos garanti

Kontakta alltid Profoto innan du returnerar en produkt till oss. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende på ett korrekt och effektivt sätt. 

Immateriell äganderätt

Innehållet i Profoto Brand Store och allt annat innehåll på vår webbplats omfattas av upphovsrätt och annan immateriell äganderätt som innehas av oss i egenskap av ägare eller licensinnehavare.

Efterlevnad av lagar

Du samtycker till att följa alla nationella och internationella lagar som kan vara tillämpliga för ditt köp, liksom alla tillämpliga nationella och internationella bestämmelser om exportkontroll.

Genom din beställning bekräftar du att du är behörig att köpa och använda produkten eller produkterna och att få produkten eller produkterna levererade till ditt land, samt att du har alla nationella och internationella certifikat, licenser, tillstånd och/eller godkännanden som eventuellt kan krävas av myndigheter eller andra tredje parter för dessa ändamål.

Force majeure

Profoto ansvarar inte för fördröjningar som orsakas av förhållanden som ligger utanför Profotos rimliga kontroll. I händelse av force majeure har Profoto rätt att använda ytterligare tid för att uppfylla sina åtaganden. Till denna typ av förhållanden räknas, exempelvis, strejker, terroristhandlingar, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutakursförändringar, myndighetsbeslut och naturkatastrofer. Om sådana förhållanden varar under längre tid än två månader, har vardera parten rätt att avsluta avtalet utan att den andra parten behöver kompenseras för detta

Del V Diverse

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor bedöms vara ej verkställbar eller ogiltig, ska denna bestämmelse vara verkställbar i den utsträckning det tillåts av den tillämpliga lagstiftningen och denna bedömning ska inte påverka giltigheten hos övriga kvarvarande bestämmelser.

Inget avstående från rättigheter, befogenheter eller privilegier

Eventuell underlåtenhet eller fördröjning från Profotos sida att utöva eventuella rättigheter, befogenheter eller privilegier i enlighet med dessa användningsvillkor ska inte betraktas som ett avstående från dessa.

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Profoto är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för ditt My Profoto-konto, prenumeration på nyhetsbrev och dina köp av produkter och tjänster hos Profoto. Profotos kontaktuppgifter är Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, 08-447 53 00, info@profoto.com.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Profoto samlar in personuppgifter om dig i fyra olika situationer:

 1. När du besöker vår webbplats – Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
 2. När du skapar ett My Profoto konto och prenumererar på vårt nyhetsbrev – Vi lagrar och behandlar förnamn, efternamn, e-post, land och kompletterande information som du kan välja att lämna till oss såsom adress, intressen, produkter etc. Vi lagrar även information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig.
 3. När du köper produkter – Vi lagrar och behandlar din IP-adress, förnamn, efternamn, leveransadress, e-post, mobilnummer. Om du har ett My Profoto konto lagras och behandlas även din köphistorik. För företagskunder sparar vi även företagsnamn och organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig samt förbättra kundbemötandet och servicen till dig.  
 4. När du köper kurser – Vi lagrar och behandlar din köphistorik utöver den information du har lämnat till oss när du skapar ett My Profoto konto. Syftet är att kunna sälja och tillhandahålla utbildning samt förbättra kundbemötandet och servicen till dig.

Hur använder vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

 • Skapa och administrera ditt medlemskonto My Profoto
 • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. kommunikation om köp och förändringar i våra allmänna villkor och policyer.
 • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om Profotos senaste produktlanseringar, uppdateringar av firmware och program samt kommande events. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avprenumerationslänken längst ned på något av nyhetsbreven.
 • Hjälpa oss utveckla, leverera och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kundkommunikation genom internrevisioner, dataanalyser och undersökning av de personuppgifter och preferenser som du angett till oss i samband med medlemskap, köp, lotterier, tävlingar eller andra kampanjprogram, om du deltar i sådana.
 • Hjälpa oss att anpassa erbjudanden och marknadsföring till dig som medlem, prenumerant och kund genom analys av egenskaper, vanor och beteenden hos dig baserat på antal köp, kategori av köp, intressen, beteende på hemsidan och i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.
 • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund och som medlem i My Profoto och för att du ska kunna ta del av de fördelar som framgår av dessa allmänna villkor.  Om du inte vill lämna den information som Profoto behöver för att fullgöra sina kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund kan vi inte erbjuda dig medlemskap, prenumeration eller leverera produkter och tjänster till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett berättigat kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.

Hur delar vi dina uppgifter med andra parter?

Profoto kan dela vissa personuppgifter med sina strategiska partners för att tillhandahålla eller förbättra Profotos produkter och tjänster, eller för att underlätta för Profoto att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig som kund och/eller medlem. Personuppgifterna kommer inte att delas med tredje parter för deras marknadsföringssyften.

Profoto kan dela personuppgifter med sina tjänsteleverantörer, det vill säga företag som tillhandahåller tjänster, t.ex. bearbetar information, behandlar kundorder, levererar produkter till dig, hanterar och bearbetar kunduppgifter, tillhandahåller kundservice, bedömer ditt intresse av våra produkter och tjänster, sköter redovisning och genomför kundundersökningar eller kundnöjdhetsenkäter. Dessa företag måste skydda din information enligt databehandlingsavtal.

Profoto kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och enligt samma allmänna villkor som beskrivs här.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter i fem (5) år efter din senaste kontakt med oss. Om du har köpt en av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna under produktens livslängd och eventuell garantitid.

Vilka är dina rättigheter?

Profoto gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Profoto dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Profoto bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Profoto är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som du lämnat till Profoto i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format om du till exempel skulle vilja överföra de uppgifterna till en annan registeransvarig. Vi är skyldiga att uppfylla din begäran om detta inom en månad. I vissa fall kan perioden förlängas till två månader. Alla förfrågningar görs via e-post till info@profoto.com.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land eller hos Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se).

Överföringar till tredje land

Personuppgifter kan överföras till eller användas av enheter inom Profoto eller andra företag i andra länder för de syften och på det sätt som beskrivs i dessa allmänna villkor. Profoto har dotterbolag i följande länder utanför EU/EES: USA, Kanada och Japan. Överföringar till tredje land görs enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen kapitel V. Där så krävs använder Profoto de standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen för att säkerställa säker överföring till tredje land.

Tillämplig lagstiftning

Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till användningen av denna webbplats eller de tjänster som erbjuds på webbplatsen, ska regleras av och tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk materiell rätt. Eventuella anspråk eller tvister som uppstår härunder ska, oavsett vad frågan gäller, avgöras enligt svensk lag och underkastas svenska domstolars exklusiva behörighet.