Profoto takes location shooting to new heights | Profoto (SE)